HW 2016 - Toy # DJC53 - Splash Rides - Bone Shaker Splash - Black