De Tomaso Pantera

Metallic Maroon Body, Yellow Interior, White Design