Freddy Funko as Genie (Metallic)

Metallic - Funko Fundays 2019 Exclusive