Prototypes

Porsche 928

Yellow with Gold Stripe. Gray GYRR Wheels. Prototype.

Prototype.